• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Przestępczość zorganizowana

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 maja 2001 r.

Handel narkotykami

Międzynarodowa Konwencja Opjumowa, podpisana w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. (pisownia wg oryginału z Dz.U.)

Konwencja Międzynarodowa (Genewska) dotycząca opjum (pisownia wg oryginału z Dz.U.)

Konwencja o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisane w Genewie dnia 13 lipca 1931 r.

Jednolita Konwencja o środkach odurzających z 1961 r.

Konwencja o substancjach psychotropowych, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.

Handel ludźmi

Międzynarodowe Porozumienie z dnia 18 maja 1904 r. i Międzynarodowa Konwencja z dnia 4 mają 1910 r., podpisane w Paryżu, dotyczące zwalczania handlu żywym towarem

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Konwencja Międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r.

Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwarta do podpisu w Lake Success 21 marca 1950 r.

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 mają 2000 r.

Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 mają 2005 r.

Fałszowanie pieniędzy

Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny

Zwalczanie korupcji

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r.

Walka z terroryzmem

Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r.

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu