• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

PRAWO POLSKIE

Komentarze

Środki służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w polskim Kodeksie karnym

Instytucja świadka anonimowego incognitoAkty prawne obowiązujące

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnychHistoryczne akty prawne

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny; wersja pierwotna

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny- tzw. Kodeks karny prof. Makarewicza; wersja pierwotna

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego - tekst jednolity z 1932 r.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. Kodeks karny wojskowyOrzecznictwo

odpowiedzialność z art. 258 Kodeksu karnego

świadek anonimowy (incognito)

świadek koronny

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu