• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

LITERATURA FACHOWA

 

Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA  Świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym

Redakcja Emil W. Pływaczewski

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004

 

PRAKTYCZNE ELEMENTY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMU  Nowoczesne technologie i praca operacyjna

Redakcja Lech Paprzycki, Zbigniew Rau

Oficyna, Warszawa 2000

 

Zbigniew Rau

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE I JEJ ZWALCZANIE

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2002

 

Aneta Michalska - Warias

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I PRAWNOKARNE FORMY JEJ PRZECIWDZIAŁANIA

Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2006

Aneta Michalska - Warias

ZWALCZANIE ZORGANIZOWANYCH FORM PRZESTĘPCZOŚCI W PRAWIE KARNYM OBOWIĄZUJĄCYM NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU

Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 

Wiesław Mądrzejowski

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA SYSTEM ZWALCZANIA

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

 

 

Katarzyna Laskowska

ROSYJSKOJĘZYCZNA PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA - Studium kryminologiczne

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 2006

 

ORGANISIERTE KRIMINALI TÄT IN EUROPA - Die Bekämpfung der Korruption und der organisierten Kriminalität

Hrsg. Maximilian Edelbacher

Linde Verlag, Wien 1998 

Sławomir Redo

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W AZJI CENTRALNEJ

Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007

 

Adrea Stegmann

ORGANISIERTE KRIMINALI TÄT - Feindstrafrechtliche Tendenzen in der Rechtsetzung zur Bekämpfung organisierter Kriminalität

Stämpfli Verlag AG Bern

Wojciech Filipkowski

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W ASPEKCIE FINANSOWYM

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004

 

Ewa Gabara

STANOWISKO POLSKI W ZWALCZANIU MIĘDZYNARODOWEJ PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

 

BESONDERE ERMITTLUNGSMAßNAHMEN GEGEN DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

Ein rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz

Hrsg. Walter Gropp

Freiburg im Breisgau 1993         - wersja online

 

Handel ludźmi, prostytucja, przestępczość seksualna

HANDEL LUDŹMI - ZAPOBIEGANIE I ŚCIGANIE

redakcja Zbigniew Lasocik

Ośrodek Badań Praw Człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR UW, Warszawa 2006

 

HANDEL NARZĄDAMI LUDZKIMI - ETYKA, PRAWO I PRAKTYKA

redakcja Zbigniew Lasocik, Marcin Wiśniewski

Ośrodek Badań Praw Człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR UW, Warszawa 2006

 

Wojciech Cebulak, Emil W. Pływaczewski

PROSTITUTION IN THE UNITED STATES AND POLAND

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 2007

 

Pranie pieniędzy, przestępczość gospodarcza

Jerzy Wojciech Wójcik

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004

 

Jerzy Wojciech Wójcik

KRYMINOLOGICZNA OCENA TRANSAKCJI W PROCESIE PRANIA PIENIĘDZY

Wydawnictwo TWIGGER S. A.

 

Marek Pregel

ŚRODKI W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2003

 

Konrad Buczkowski, Michał Wojtaszek

PRANIE PIENIĘDZY

Oficyna Naukowa, 2001

 

Wiesław Jasiński

PRZECIW SZAREJ STREFIE NOWE ZASADY ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY

Wydawnictwo POLTEX Sp. z o. o.

 

Grażyna Grabarczyk

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2003

 

Świadek koronny, świadek incognito, czynności operacyjno - rozpoznawcze

Ewa Kowalewska - Borys

ŚWIADEK KORONNY W UJĘCIU DOGMATYCZNYM

  Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004

 

Paweł Wiliński

ŚWIADEK INCOGNITO W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003

 

Janusz Gołębiewski

PRACA OPERACYJNA W ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

 

Adam Taracha

CZYNNOŚCI OPERACYJNO - ROZPOZNAWCZE

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2006

 

Przestępczość terrorystyczna, bezpieczeństwo międzynarodowe

PRZESTĘPCZOŚĆ TERRORYSTYCZNA

redakcja Krzysztof Indecki

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2006

 

Marek Madej

ZAGROŻENIA ASYMETRYCZNE

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007

Przestępczość narkotykowa

NARKOTYKI Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania

redakcja Konrad Raczkowski

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009

 

Katarzyna Laskowska

NIELEGALNY HANDEL NARKOTYKAMI W POLSCE

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 1999

 

Przestępczość korupcyjna

Grzegorz Markowski

KORUPCJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008

 

Zbysław Dobrowolski

KORUPCJA W ŻYCIU PUBLICZNYM

Wydawnictwo ORGANON, Zielona Góra 2001

Problemy prawa karnego i kryminologii

PRAWO KARNE I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzanowicz, Marian Filar, Piotr Girdwoyń

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007

 

U PROGU NOWYCH KODYFIKACJI KARNYCH. KSIĘGA PAMIĄTKOWA OFIAROWANA PROFESOROWI LEONOWI  TYSZKIEWICZOWI

redakcja Oktawia Górniok

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999

 

PRAWO KARNE I PROCES KARNY WOBEC NOWYCH FORM I TECHNIK PRZESTĘPCZOŚCI

redakcja Hans J. Hirsch, Piotr Hofmański, Emil W. Pływaczewski, Claus Roxin

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 1997

 

AKTUALNE PROBLEMY PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII

CURRENT PROBLEMS OF THE PENAL LAW AND CRIMINOLOGY

AKTUELLE PROBLEME DES STRAFRECHTS UND DER KRIMINOLOGIE

redakcja Emil W. Pływaczewski

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 1998

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA W TEORII I PRAKTYCE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ

redakcja Piotr Hofmański

Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Współpraca międzynarodowa

Artur Gruszczak

UNIA EUROPEJSKA WOBEC PRZESTĘPCZOŚCI

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002

 

Arkadiusz Lach

EUROPEJSKA POMOC PRAWNA W SPRAWACH KARNYCH

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2007

 

Arkadiusz Lach

EUROPEJSKIE PRAWO KARNE

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2007

 

Hanna Maroń

INTEGRACJA EUROPEJSKA A PRAWO KARNE

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2003

 

Piotr Wawrzyk

WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

 

Kryminalistyka

Brunon Hołyst

KRYMINALISTYKA

Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004

 

Tadeusz Hanausek

KRYMINALISTYKA. ZARYS WYKŁADU

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2002

 

Stanisław Pikulski 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 1997

 

Policja

Janina Czapska, Józef Wójcikiewicz

POLICJA W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM

Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W POLICJI - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

Redakcja naukowa Sławomir Gembara, Janusz Rymaniak

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

POLICJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH - WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA W RAMACH TRZECIEGO FILARU UNII EUROPEJSKIEJ

Materiały pokonferencyjne "Policja w sytuacjach kryzysowych : polsko-litewska współpraca przygraniczna w ramach Trzeciego Filaru Unii Europejskiej Gawrych Ruda - Supraśl 2004 - 2005

Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok 2006

 

Josif Dajczman      przekład Dorota Muszyńska - Wolny

INTERPOL

Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu