• Strona główna
  • Misja serwisu
  • Kontakt

Prawo

 dura lex, sed lex - twarde (surowe) prawo, ale prawo

da mihi factum, dabo tibi ius - daj mi fakt, a powiem ci, jakie zastosować prawo

iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur - prawa ustanawia się nie dla poszczególnych osób, lecz w interesie ogólnym

ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

ius gentium est quod gentes humanae utuntur - prawem narodów jest to, co stosuje cała ludzkość

leges ab omnibus inteligi debent - prawo powinno być zrozumiałe dla wszystkich

lex est communae praeceptum - prawo jest zasadą o charakterze ogólnym

lex est, quod populus iubet atque constituit - ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala

salus publica suprema lex - dobro publiczne najwyższym prawem

honeste vivere - żyć uczciwie

Zasady prawa

in legibus fundamentum rei publicae - w prawach podstawa państwa

ratio est anima legis - rozum jest duszą prawa

usus est unus legum corrector - doświadczenie jest jedynym korektorem praw

consuetudo est optima legum interpres - zwyczaj jest najlepszym interpretatorem prawa

consuetudo quasi alterna natura - zwyczaj stanowi jakby drugą naturę

consuetudo legis habet vigorem - zwyczaj ma moc prawa

consuetudo certa esse debet - zwyczaj powinien być pewny

lex retro non agit - prawo nie działa wstecz

lex prospicit, non respicit - prawo patrzy naprzód, nie wstecz

melior aliqua quam nulla lex - lepsze jakieś prawo niż żadne

pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać

Strona Przestępczość Zorganizowana

Sprawiedliwość

iustitia omnium est domina et regina virtutum - sprawiedliwość jest panią i królową wszystkich cnót

iustitia fundamentatum regnorum - sprawiedliwość jest podporą rządów

iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki. ma wzgląd jedynie na prawdę

iustitia est obtemperatio scriptis legibus institulisque populorum - sprawiedliwość to posłuch dla praw pisanych i instytucji narodów

fundamentum iusitiae est, ut ne cui noceatur, deinde ut communi utilitati serviatur - podstawą sprawiedliwości jest, aby nikomu nie wyrządzać szkody, następnie aby służyć wspólnemu dobru

Strona Przestępczość Zorganizowana

Prawo karne

nullum crimen, nulla poena - nie ma przestępstwa, nie ma kary

nullum crimen sine culpa - nie ma odpowiedzialności karnej bez winy

nullum crimen sine lege - nie ma przestepstwa bez ustawy

nullum crimen sine lege poenali anteriori - nie jest przestępstwem czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy

nullum crimen sine iniuria - nie ma przestępstwa bez działania sprzecznego z prawem karnym

nullum crimen sine periculo sociali - nie ma przestępstwa bez społecznego niebezpieczeństwa czynu

poena sine fraude esse non potest - nie można wymierzać kary bez naruszenia prawa karnego

error vel ignorantia iuris non excusat - błąd lub nieznajomość prawa nie stanowi usprawiedliwienia 

personae legibus solutae - osoby korzystające z immunitetu sądowego w sprawach karnych

lex poenalis retro agit cum exceptione legis severioris - ustawa karna działa wstecz, z wyjątniem ustawy surowszej

ubi nun est culpa, ibi non est delictum - gdzie nie ma winy, tam nie ma przestępstwa 

naxa caput sequitur - kara podąża za winnym

Strona Przestępczość Zorganizowana

Proces karny

 nulla poena sine iudicio - nie można wymierzyć kary bez procesu

nemo damnetur nisi per legale iudicium - nikt nie może byc skazany jak tylko na podstawie prawomocnego wyroku

lex neminem cogit ostendere quod nescire praesumitur - prawo nie zobowiązuje nikogo do ujawnienia tego, co do czego istnieje domniemanie, że on nie wie

in dubio pro reo - w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść oskarżonego

in criminalibus probationes debent esse luce clariores - w sprawach karnych dowody powinny byc jaśniejsze od światła

© Copyright 2003 - 2013 by Patryk Kuzior | webmaster: HaTu