18

Friday, June

Prawo i Podatki

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
 /  / AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana 29 czerwca 2002 roku na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz.676 z późn. zm.) i w zasadzie przejęła zadania, które wcześniej wykonywał zlikwidowany Urząd Ochrony Państwa. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy do zadań ABW należy:

rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw:

a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,

b) godzących w podstawy ekonomiczne państwa,

c) korupcji osób pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,

d) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

e) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym oraz ściganie ich sprawców;

realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego;

podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

ABW może prowadzić działalność także poza granicami kraju, ale jedynie w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 5 ust. 1pkt 2.

Katalog zadań ABW oparty został na regulacji dotyczącej działalności UOP (art. 1 ust.2 ustawy o UOP). Zwrócić należy jednak uwagę, iż, jak twierdzi Stanisław Hoc, „realizacja ustawowych zadań w zakresie zwalczania korupcji grozić może „uwikłaniem się” Agencji w politykę, co jest jednak nieuniknione”. Rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw takich jak nielegalne wytwarzanie, posiadanie i obrót bronią, materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi zostało ograniczone do obrotu międzynarodowego i ścigania jego sprawców. Rozwiązanie takie ogranicza w zasadzie pole dublowania zadań ABW z innymi służbami, co wydaje się rozwiązaniem właściwym.

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów i jest centralnym organem administracji rządowej, działając przy pomocy ABW, która ma status urzędu administracji rządowej (art. 3 ust. 1 ustawy). Działalność Szefa ABW podlega kontroli Sejmu.

Szefa ABW w randze sekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (art. 14 ust. 1).

Prezes Rady Ministrów nadaje w drodze zarządzenia statut ABW, który określa jej organizację wewnętrzną (art. 20). Szef agencji w drodze zarządzeń nadaje regulaminy organizacyjne jednostkom organizacyjnym.

W granicach zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, funkcjonariusze ABW wykonują: czynności operacyjno – rozpoznawcze i dochodzeniowo śledcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców, czynności operacyjno – rozpoznawcze i analityczno – informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony bezpieczeństwa państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 21 ust. 1).

About the author:

Related posts