18

Friday, June

Prawo i Podatki

AGENCJA WYWIADU
 /  / AGENCJA WYWIADU
AGENCJA WYWIADU

AGENCJA WYWIADU

AGENCJA WYWIADU

Agencja Wywiadu została utworzona – analogicznie jak ABW 29 czerwca 2002r. – mocą ustawy z dnia 24 maja 2002r.o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. AW jest właściwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Katalog zadań AW został określony w art. 6 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż do zadań Agencji Wywiadu należy:

uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,
rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,
rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej,
rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia,
rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
prowadzenie wywiadu elektronicznego,
podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Zasadą jest, że wymienione zadania realizowane są poza granicami RP. Wyjątkiem jest przepis art. 6 ust. 3, który stanowi, iż działalność AW na terytorium RP może być prowadzona wyłącznie w związku z jej działalnością poza granicami państwa a realizacja czynności operacyjno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 27, 29 i 30 (kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, przesyłka niejawnie nadzorowana), jest dopuszczalna wyłącznie za pośrednictwem Szefa ABW. Szefa AW w randze sekretarza stanu, który jest centralnym organem administracji rządowej, powołuje Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezydenta RP, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (art. 14 ust. 1). Szef działa przy pomocy Agencji, która jest urzędem, podlega bezpośrednio Prezesowi RM. Statut Agencji nadaje Prezes RM w drodze zarządzenia.

Prezes Rady Ministrów w drodze wytycznych określa kierunki działania AW, a szef AW może podejmować w celu realizacji zadań Agencji współdziałanie z właściwymi organami i służbami innych państw. W granicach zadań określonych w art. 6 ust. 1, funkcjonariusze AW wykonują czynności operacyjno – rozpoznawcze i analityczno – informacyjne.

About the author:

Related posts